A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี

ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมจากเทศบาลฯ และ นาย ณชิษณ์ เกิดแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช

คณะผู้จัดโครงการสัมมนาฯ ได้เชิญ ดร.จักรพันธ์ จุลละโพธิ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ จาก บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน”และ รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมนักผังเมืองไทย บรรยายหัวข้อ “ Smart City และปัญหาการจราจร”

การจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิมลราช ในด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ เพื่อพัฒนาเทศบาลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันในระดับเมือง และช่วยเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานของท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลก

Share your love