A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ ทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด และ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมด้วย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่างบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่และทีมงานบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด การร่วมลงนามในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการพัฒนานครหาดใหญ่สู่นครน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ กล่าวว่า “เออาร์วี และเบดร็อค เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยฝีมือคนไทย ที่จะช่วยยกระดับเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และตอกย้ำการเป็นนครน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองในทุกมิติ ในปัจจุบันข้อมูลเมืองเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในทุกภารกิจ รวมถึงช่วยคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนครหาดใหญ่ โอกาสนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เบดร็อค จะได้มีความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นพันธมิตร และเครือข่ายในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองในเกิดผลสำเร็จ และเพื่อผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และนวัตกรรมฝีมือคนไทยเข้ามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเทศบาล และสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาเมืองในระยะยาว”

Share your love