A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลตำบลลำพญา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลลำพญา เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด คุณทองเล็กปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ คุณขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมไปประประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ กล่าวว่า “เบดร็อคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับเมืองสู่สากลตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จึงพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) โดยมีข้อมูลเมืองเป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่ จึงเป็นโอกาสดีที่ เบดร็อค จะได้มีความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลตำบลลำพญาเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมือง พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลเมือง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

Share your love