A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 ณโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่2 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

คณะผู้จัดการอบรมฯ ได้เชิญ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บรรยายในหัวข้อ ร่วมอยู่ ร่วมสร้าง ร่วมเจริญ พันธกิจใหม่ของเอกชนไทย และ ดร.จักรพันธ์ จุลละโพธิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูล เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ จาก บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ การจัดทำข้อเสนอโครงงานวิจัย

การเข้าร่วมบรรยายอบรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับนักบริหารท้องถิ่นให้เป็นนักพัฒนามืออาชีพ และยกระดับการประสานความร่วมมือทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการเกิดพื้นที่กลางในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Share your love