A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและบรรยาย การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์ โดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock ในงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ภายในงาน Bedrock ได้เข้าร่วมจัดแสดงออกบูธและนำเสนอนวัตกรรม Smart City Data Platform แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้วางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเมืองที่มีความซับซ้อนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานนี้ ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การเข้าร่วมบรรยายสัมมนาและจัดแสดงนวัตกรรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับนักบริหารท้องถิ่นให้เป็นนักพัฒนามืออาชีพ และยกระดับการประสานความร่วมมือทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการเกิดพื้นที่กลางในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Share your love