A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Drone Vidya ร่วมแบ่งปันความรู้ทางด้านอากาศยานไร้คนขับในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.เมธวิน กิติคุณและ ดร.เชน คริสโตเฟอร์ อาชิเค็ทท์  Co-founder จาก Drone Vidya ร่วมให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “อากาศยานไร้คนขับ กับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Drone For Safety)” ในงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ประจำปี 2565

ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน) หรือ สสปท. (กระทรวงแรงงาน) ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี ภายใต้ธีมงาน “มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยและสังคมคาร์บอนต่ำ”  เพื่อผลักดันสู่ความเป็น Safety Smart Low Carbon City และส่งเสริมความปลอดภัยผู้ใช้แรงงาน คนทำงาน ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  ชุมชน และสังคม มุ่งมั่นให้เกิดเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ รวมไปถึงการมุ่งให้เกิดค่านิยมความปลอดภัย (Safety Values) ในสังคมการทำงานอย่างจริงจังและยั่งยืน

Share your love