A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag AiANG

ไออาร์พีซี ส่งมอบ ”เจ้าเอี้ยง” โดรนเพื่อการเกษตร

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง” (Aiang Agriculture Spraying Drone) โดรนเกษตรอัจฉริยะ จาก บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือวรุณา(VARUNA) ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการสังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อนำมาใช้งานในพื้นที่โครงการลำไทรโยงโมเดล และ IRPC Smart Farming เพื่อใช้ทำการเกษตรกร เช่น การพ่นปุ๋ยและธาตุอาหารพืช      การตรวจสอบพื้นที่ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรที่เป็นผู้พิการในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การนำเทคโนโลยีมาใช้งาน อีกทั้งยังช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงาน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมการใช้งานและการบังคับโดรนให้แก่ผู้พิการ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และความภาคภูมิใจให้แก่ผู้พิการ และยังเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพ สามารถนำไปดำเนินการตามความพร้อมและความถนัดเพื่อขยายผลให้แต่ละชุมชนเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  “เจ้าเอี้ยง  โดรนเกษตรอัจฉริยะ (Aiang Agriculture Spraying Drone)” ผลิตโดยบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด…

เออาร์วี ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะรุ่นเจ้าเอี้ยง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นเจ้าเอี้ยง ซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ทั้งนี้ “โดรนเจ้าเอี้ยง” พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่นปุ๋ยที่แม่นยำ ลดเวลาการทำงานเเละค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มผลผลิต มีจุดเด่นคือ ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ หรือ Flight Controller ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน มาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง