A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag bedrock

“เบดร็อค” ในกลุ่ม“เออาร์วี”  รวมพลัง “เฮียร์ เทคโนโลยี” จับมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน พัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมหนุนทำแผนที่ขั้นสูง ดึงข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งใช้ได้แบบเรียลไทม์

กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2567 – บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ในกลุ่มบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ บริษัท เฮียร์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลังทางธุรกิจเพื่อพัฒนา “แผนที่ครบวงจรขั้นสูงแบบเรียลไทม์” ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการตำแหน่งที่ตั้งให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างแผนที่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันจะนำร่องที่จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ และสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่นและของรัฐบาล นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด…

Bedrock จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับเมืองท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับเมืองท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ให้กับ อปท.15 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้จัดการประชุมฯ ได้เชิญ คุณขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา จ.นครปฐม บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัล” และ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock บรรยายในหัวข้อ “การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์” นอกจากการบรรยายพิเศษ ทางคณะผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

Bedrock เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและบรรยาย การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์” โดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock ในงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายในงาน Bedrock ได้เข้าร่วมจัดแสดงออกบูธและนำเสนอนวัตกรรม Smart City Data Platform แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างเป็นระบบ…

ARV ส่งนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานสัมมนา “เมืองยั่งยืน 2023” หนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกระดับ ผ่านการส่ง บริษัทในเครือ อย่างบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “VARUNA” ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ “BEDROCK” ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการวิเคราะห์ฐานข้อมูลพื้นที่อัจฉริยะ เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมภายใต้โครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บูธปตท.สผ. เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์…

ARV ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติด้านเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ส่ง VARUNA และ BEDROCK จัดแสดงนวัตกรรมภายในงานสัมมนาวิชาการ “เมืองยั่งยืน 2023” 21 – 22 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV)    ผู้ให้บริการและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของไทย นำเสนอ 2 สุดยอดนวัตกรรม ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี  ทั้งนี้สามรถติดตามการนำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวได้ภายในบูธของ ปตท.สผ. ที่งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมโครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” (Sustainable City) ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามข้อมูลโครงการเมืองยั่งยืนเพิ่มเติมได้ทาง ศึกษาเทคโนโลยีจาก บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  หรือ โทร 02-078-4000 

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จ.เชียงใหม่ คณะผู้จัดการอบรมฯ ได้เชิญ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock บรรยายในหัวข้อ “การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์” การเข้าร่วมบรรยายอบรมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับนักบริหารท้องถิ่นให้เป็นนักพัฒนามืออาชีพ และยกระดับการประสานความร่วมมือทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการเกิดพื้นที่กลางในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 ณโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่2 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  คณะผู้จัดการอบรมฯ ได้เชิญ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์…

Bedrock จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย พวงงาม ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมจากเทศบาลฯ และ นาย ณชิษณ์ เกิดแสง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช คณะผู้จัดโครงการสัมมนาฯ…

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครขอนแก่น คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…