งานสัมมนา RCOST ในหัวข้อ“Robotic assistive surgery in Orthopaedics” ครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ทางบริษัท CARIVA ได้เข้าร่วมงานสัมมนากับ Royal College of Orthopaedic Surgeones of Thailand หรือ RCOST ในหัวข้อ“Robotic assistive surgery in Orthopaedics” ครั้งที่ 43

ซึ่งโครงการงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท ARV

นอกจากนี้ ‘ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์’ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ARV ร่วมกับ ‘คุณกฤตพสิฐพงศ์ เบญจธัชพร’ Junior Entrepreneur in Resident, Technology บริษัท ARV และ ‘คุณพงส์ โฆสานันท์’ Co-founder บริษัท CARIVA (startup ภายใต้ ARV ด้าน healthcare) ยังได้รับเกียรติเชิญเป็น Guest Speaker ซึ่งทั้งสามท่านได้ร่วมแบ่งปันแนวคิด และมุมมองถึงโอกาสในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการแพทย์ ตลอดจนการออกแบบด้านวิศวกรรม และแผนงานพัฒนาหุ่นยนต์มาใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ ในอนาคต

Share your love