A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

ปตท. – วิทยุการบินแห่งประเทศไทย – ARV จับมือพัฒนาแพลตฟอร์มควบคุมและระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับในวังจันทร์วัลเลย์ เสริมแกร่งอุตสาหกรรม New S-Curve ไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 – นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องด้านการจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) โดยมี นายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) นายทินกร  ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAS Flight Operations and Fleet Management) ของ ARV เข้ากับระบบการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aircraft system traffic management: UTM) ที่พัฒนาโดย บวท. ร่วมกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ UTM Ecosystem ให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการห้วงอากาศทั้งหมด ตลอดจนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้โครงการวังจันทร์วัลเลย์เป็นพื้นที่ดำเนินการ และสามารถขยายผลการใช้งานไปยังพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศ อันจะช่วยกำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เออาร์วี มุ่งเน้นในการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ หุ่นยนต์มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านั้น นอกจากจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ยกระดับความปลอดภัย แล้วยังสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเราได้อีกด้วย ที่ผ่านมา เออาร์วี เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารการจราจรทางอากาศสําหรับอากาศยานไร้คนขับ ที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและความ ปลอดภัย ในกระบวนการขออนุญาตขึ้นบิน การรายงานกิจกรรมการบิน และการบูรณาการข้อมูล และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมบังคับอากาศยานไร้คนขับ ที่ทุกภาคส่วนจะได้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นโอกาสดีที่ เออาร์วี จะได้เข้าร่วมโครงการนําร่อง การบริหารจราจร ทางอากาศสําหรับอากาศยานไร้คนขับ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ร่วมกับทั้ง สององค์กร ที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบ UTM ที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย ให้รองรับ การเติบโตของอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน ใกล้

โดยที่ เออาร์วี มีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทั้งบุคลากร ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เพื่อให้โครงการ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และต่อยอดขยายผล เพื่อสร้างมูลค่า และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไป”

Share your love