“แคริว่า” ผนึกกำลัง “บีเจซี เฮลท์แคร์” ร่วมก่อตั้ง “บี-เมด เอ็กซ์” ธุรกิจแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีเครือข่ายข้อมูลสุขภาพ เทคโนโลยีบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV) ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ บริษัท  บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด (BJC Healthcare) ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์มานานกว่า 50 ปี ในเครือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ร่วมจัดตั้ง บริษัทใหม่ บี-เมด เอ็กซ์ (B-Med X) เปิดตัวแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, การแพทย์ทางไกล (telemedicine) และเครือข่ายข้อมูลสุขภาพ มาพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของคนไทยได้ดียิ่งขึ้น เชื่อมชีวิตออฟไลน์ และออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจสายสุขภาพ ความสวยความงาม และการแพทย์ ที่สามารถเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อขยายช่องทางการให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกัน บริการดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไม่มีข้อจำกัด 

ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “เออาร์วี และแคริว่า มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีมายกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทยเสมอมา จึงมีแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มที่นำเสนอข้อมูลสุขภาพที่ดีและทันสมัยเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลและเร่งการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพที่จะ“เปลี่ยนชีวิต”ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เราพบว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านการรักษาโรคมากกว่าการป้องกันโรคทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก ส่งผลให้การสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลนั้นค่อนข้างแออัดและมีคนใช้บริการจนล้น ซึ่งช่องว่างในส่วนนี้แก้ไขได้ด้วยการเชื่อมต่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ง่าย และทั่วถึงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถประเมินได้ว่าตนเองมีสถานะทางสุขภาพอย่างไร ซึ่งจะนำมาสู่การดูแลตัวเองและป้องกันตนเองได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ตามโรงพยาบาล คลินิก แล็บ และอุปกรณ์ IOT ต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือแม้จะเข้าถึงได้ก็ไม่สามารถเอามารวมกันให้เกิดเป็นข้อมูลที่สำคัญในการป้องกันสุขภาพได้ แคริว่า ซึ่งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายข้อมูลสุขภาพและ blockchain ประกอบกับมีความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (healthcare industry) จึงอยากเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลตนเองให้กับประชาชน ซึ่งภายใต้ความร่วมมือของเรากับ บีเจซี เฮลท์แคร์ จะนำไปสู่การสร้างธุรกิจแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง “บี-เมด เอ็กซ์” ซึ่งจะมาช่วยลดช่องว่างด้านสุขภาพและสาธารณสุขให้กับคนไทย และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของไทยได้เป็นจำนวนมาก”

นางสุวรรณี ภู่นภานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)กล่าวว่า”บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด เราเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์มามากกว่า 50 ปี ภายใต้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้าน “การส่งเสริมและการป้องกันโรคในระบบปฐมภูมิ (Preventive and Promote Health) ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระยะยาวด้านสาธารณสุข โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยร่วมมือกับบริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัดผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับเอไอและโรโบติกส์ด้านการแพทย์ จัดตั้ง “บริษัท บีเมด เอ็กซ์ จำกัด” (B-Med X) บริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ความสวยความงาม และการแพทย์ ร่วมเป็นพันธมิตรในการ พัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Healthcare Platform) เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และลดความแออัดการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาล สำหรับศูนย์บริการทางการแพทย์ ‘B-Med X’ จะดำเนินการเปิดสาขาแฟลกชิป สโตร์ แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี โดยคาดว่าจะเปิดในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 และวางแผนขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้าอื่นๆ เน้นในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก”

บีเมด เอ็กซ์ (B-Med X) มีสัดส่วนการลงทุนคือ บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ถือหุ้น 50% และ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ถือหุ้น 50% ผนึกกำลังสร้างการเติบโตขยายความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพ เพื่อเติมเต็มระบบการบริการด้านสุขภาพให้สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ความแออัดของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ความไม่สะดวกสบายในการรับบริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน

บี-เมด เอ็กซ์ (B-Med X) นั้น B มาจาก Beyond ซึ่งสื่อถึงความเหนือกว่า Med ย่อมาจาก Medical หรือการแพทย์ ส่วน X หมายถึง multiplier สื่อถึงความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นที่มาของ บี-เมด เอ็กซ์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยยกระดับสุขภาพและชีวิตของผู้คนให้มีคุณภาพและเหนือกว่า ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพในทุกมิติ โดยนอกเหนือจากการเปิดตัวศูนย์บริการทางการแพทย์ ‘B-Med X’ ภายในปีนี้จะมีการเปิดตัว Aesthetic Hub Platform ที่รวบรวมพันธมิตรชั้นนำด้านสุขภาพและความงามในรูปแบบออนไลน์ทั่วประเทศไทย มาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวก ครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมใช้เทคโนโลยีเอไอมาช่วยนำเสนอสินค้าบริการ รวมถึงโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ โดยคาดหวังว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของตลาดธุรกิจสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้ในอนาคต”

บี-เมด เอ็กซ์ มุ่งมั่นเชื่อมการบริการด้านสุขภาพออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ด้วยคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และรวดเร็ว พร้อมสร้างการเติบโตให้อุตสาหกรรมและกระจายความมั่นคงสู่คู่ค้าและผู้ถือหุ้น ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจแบบองค์รวม โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายนอก ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย นำมาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง (inclusive growth)

ทั้งนี้ บี-เมด เอ็กซ์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการทางการแพทย์ โดยเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ ความสวยความงาม สาธารณสุขและการแพทย์ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายพันธมิตร พร้อมร่วมมือกันนำความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนมาประยุกต์ใช้ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพกับคนไทย

Share your love