A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

ARV News

ARV ร่วมกับ กรมทางหลวง ส่ง HORRUS อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางช่วงสงกรานต์ เสริมปฏิบัติการทางอากาศเพื่อการบริหารการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ร่วมมือกับ กรมทางหลวงต่อยอดความสำเร็จจากช่วงปีใหม่ ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ…

Bedrock จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ…

ARV ผนึกกำลัง ร่วมกับกรมทางหลวง ส่งเทคโนโลยี HORRUS โดรนบินสำรวจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงสงกรานต์

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. มอบหมายให้ ‘BEDROCK’ (เบดร็อค)…

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ…

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ…

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ…

Bedrock ร่วมกับ อปท.15 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ…

ARVร่วมนำเทคโนโลยีจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023)

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV)  ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมนำเทคโนโลยีไปจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023)…

Bedrock จัดกิจกรรม “หลักสูตรอบรม นักวางแผนข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 12” เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรท้องถิ่นไทย สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คุณวีรวัฒน์ รัตนวารหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท…