A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Tag SmartCity

“เบดร็อค” ในกลุ่ม“เออาร์วี”  รวมพลัง “เฮียร์ เทคโนโลยี” จับมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน พัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมหนุนทำแผนที่ขั้นสูง ดึงข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งใช้ได้แบบเรียลไทม์

กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2567 – บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ในกลุ่มบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ บริษัท เฮียร์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลังทางธุรกิจเพื่อพัฒนา “แผนที่ครบวงจรขั้นสูงแบบเรียลไทม์” ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการตำแหน่งที่ตั้งให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างแผนที่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันจะนำร่องที่จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ และสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่นและของรัฐบาล นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด…

Bedrock จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับเมืองท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับเมืองท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ให้กับ อปท.15 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้จัดการประชุมฯ ได้เชิญ คุณขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา จ.นครปฐม บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัล” และ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock บรรยายในหัวข้อ “การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์” นอกจากการบรรยายพิเศษ ทางคณะผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

Bedrock เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและบรรยาย การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “การยกระดับท้องถิ่นไทยด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และระบบปัญญาประดิษฐ์” โดย คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ Co-Founder of Bedrock ในงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายในงาน Bedrock ได้เข้าร่วมจัดแสดงออกบูธและนำเสนอนวัตกรรม Smart City Data Platform แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างเป็นระบบ…

ARV ส่งนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงานสัมมนา “เมืองยั่งยืน 2023” หนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกระดับ ผ่านการส่ง บริษัทในเครือ อย่างบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “VARUNA” ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ “BEDROCK” ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการวิเคราะห์ฐานข้อมูลพื้นที่อัจฉริยะ เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมภายใต้โครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บูธปตท.สผ. เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์…

Bedrock เข้าร่วมการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 ณโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้เข้าร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเสนอโครงงานในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่2 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  คณะผู้จัดการอบรมฯ ได้เชิญ คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์…

Bedrock จัดกิจกรรม “หลักสูตรอบรม นักวางแผนข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 12” เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรท้องถิ่นไทย สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คุณวีรวัฒน์ รัตนวารหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ จัดกิจกรรม “หลักสูตรอบรม นักวางแผนข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 12” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น การจัดกิจกรรมในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรเทศบาลจากทั่วประเทศที่ได้กว่า 78เทศบาลที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม นักวางแผนข้อมูลเมือง : City Data Planner (CDP) รุ่นที่ 1 มานำเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานคิดของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์…

Bedrock และเทศบาลนครยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครยะลา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองสะเดา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…