A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

VARUNA ร่วมนำเทคโนโลยี Smart Forest Solution จัดแสดงที่บูธ ปตท.สผ. ในงาน ADIPEC 2022

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก สำหรับบูธของ ปตท.สผ. ในงาน ADIPEC 2022 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ระดับโลก ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย ปตท.สผ. และเออาร์วี (บริษัทในเครือ) ได้ยกทัพนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปจัดแสดง ได้แก่

  • การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) เป็นการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรม และนำมากักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินอย่างถาวร โดยไม่ปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ โดย ปตท.สผ. ได้ริเริ่มศึกษาและพัฒนาโครงการ CCS เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2564 ที่แหล่งอาทิตย์
  • การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม (Carbon Nanotubes) ซึ่งเป็นวัสดุแห่งอนาคตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน, วัสดุคอมโพสิต และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
  • Smart Forest Solution การจัดการพื้นที่สีเขียว เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics” เพื่อวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่เขียว
  • การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารไซคลิกคาร์บอเนต (CO2 Conversion to Cyclic Carbonate) ซึ่ง ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการสังเคราะห์สารไซคลิกคาร์บอเนต (Cyclic Carbonate) จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสารชนิดนี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น แบตเตอรี่ ตัวทำละลาย การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
    Share your love