พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) และดร.ศิวัตม์ สายบัว ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ บริษัท Skyller (สไกลเลอร์) ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ” ร่วมกับ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สปท.)และพลอากาศตรี ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.) ณ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด อาคารภิรัชทาวเวอร์ สาทรใต้

นอกจากนี้ยังมี คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกันของทั้งสององค์กร ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และการพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินงานตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ภายใต้แผนที่นำทางโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรทั้งสององค์กรไปพร้อมๆ กัน

อีกทั้งยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะผลักดันการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศและส่งเสริมการเติบโตและต่อยอดในภาคธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป

Share your love