A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock ร่วมกับ อปท.15 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ อปท.15 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัด เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด พร้อมกับ นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง และพยาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่างบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัดอปท.15 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัด โดยมีคุณณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

การร่วมลงนามในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ อปท.15 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัด เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันในระดับเมือง และช่วยเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานของท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลก คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ได้เน้นย้ำว่า เออาร์วี และเบดร็อค เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากฝีมือคนไทย แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองจะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองในทุกมิติ และช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเมืองยั่งยืน”ที่จะช่วยยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมุทรสาคร เพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเป็นจังหวัดต้นแบบที่มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ มากที่สุดในประเทศ 

Share your love