A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครขอนแก่น

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่างบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การร่วมลงนามในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครขอนแก่น และช่วยเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานของท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลก คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ได้เน้นย้ำว่า เออาร์วี และเบดร็อค เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากฝีมือคนไทย แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองจะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองในทุกมิติ และช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเมืองยั่งยืน”ที่จะช่วยยกระดับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

Share your love