A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณบรรจง โฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และพยาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่างบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัดและ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

การร่วมลงนามในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาเทศบาลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันในระดับเมือง และช่วยเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานของท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลก คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ได้เน้นย้ำว่า เออาร์วี และเบดร็อค เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากฝีมือคนไทย แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองจะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองในทุกมิติ และช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเมืองยั่งยืน”ที่จะช่วยยกระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

Share your love