A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

เออาร์วีจัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จํากัด ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในกลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), หน่วยบริหารทุนและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องบงกชรัตน์  3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

คุณไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยรศ. ดร.อุไร จเรประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม​สนับสนุนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาพ ด้านคุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจับต้องได้จริงในประเทศไทย รวมไปถึงวิธีการนำเทคโนโลยี ข้อมูลต่าง ๆ และระบบปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารจัดการเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเมืองของท่านไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องทางภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวแทนของทางภาคใต้ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้  ทางเบดร็อคและเออาร์วีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนสร้างเครือข่าย 

ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยกระดับให้ท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ร่วมกันในอนาคต”

โดยภายในงานประกอบไปด้วย พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ระหว่าง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การลงนามในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยยกระดับเมืองสู่สากลตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) โดยมี “ข้อมูลเมือง” เป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพื้นที่

และโครงการนี้ได้รับเกียรติและได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงานมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ คุณประชา อัศวะธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ดร.กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช, รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมนักผังเมืองไทย, ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  ดร.จักรพันธ์ จุลละโพธิ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด และรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 ท่าน

และส่งท้ายด้วยกิจกรรมเสวนา “การขับเคลื่อนเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ผ่านกลไกความร่วมมือ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.กณพ เกตุชาติรศ.ดร.พนิต ภู่จินดา รศ.ดร.รวี  หาญเผชิญ  และคุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ดำเนินรายการโดย ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและเมือง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากเทศบาล และหน่วยงานชั้นนำ ในพื้นที่ภาคใต้ และหน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ตั้งแต่ระดับเมือง และภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Share your love