A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

Category Highlight

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform)เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

Bedrock ร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  และ คุณบรรจง โฆษิตจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และพยาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

Bedrock ร่วมกับ อปท.15 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ อปท.15 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจพัฒนาเมือง) จำกัด เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด พร้อมกับ นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง และพยาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum…

ARVร่วมนำเทคโนโลยีจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023)

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV)  ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ได้ร่วมนำเทคโนโลยีไปจัดแสดงในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023) ที่ทาง ปตท.สผ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหา และเตรียมพร้อมรับกับความท้าทายของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมทั้ง ค้นหาแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Balancing the Energy Landscape through Innovation and Sustainability”   ARV ร่วมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดแสดงที่บูธ ปตท.สผ. ได้แก่  หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย (Xplorer) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในภารกิจตรวจสอบอุปกรณ์ใต้น้ำ เช่น ท่อส่งปิโตรเลียม ที่สามารถเก็บข้อมูล ตรวจวัดค่าป้องกันการเกิดสนิมแบบพิเศษ ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จํากัด (ROVULA) แพลตฟอร์มวิเคราะห์และประมวลผลอัจฉริยะ (Skyller…

Bedrock และเทศบาลนครยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อยกระดับท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ ได้ลงนามสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครยะลา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ บริษัทย่อยภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองสะเดา เพื่อยกระดับการใช้ข้อมูลเมือง และพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด…

Bedrock ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลตำบลลำพญา ในการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ ‘Bedrock’ (เบดร็อค) ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขั้นสูงเชิงตำแหน่งและพื้นที่อัจฉริยะหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลตำบลลำพญา เพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นไทย สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ณ เทศบาลตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และผู้ประกอบการภายในด้านธุรกิจการค้า บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด คุณทองเล็กปาตังกะโร เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ คุณขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง…

ARV และผู้ว่าฯ กทม. ร่วมหารือการจัดแข่งขัน Drone Racing League ระดับโลก

(31 ม.ค. 66) บริษัท AI and Robotics Ventures ประชุมหารือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องความร่วมมือการจัดการแข่งขัน Drone Racing League (DRL) ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การประชุมในวันนี้ เป็นการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัด Drone Racing League (DRL) ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันการบังคับโดรนความเร็วสูง 90 MPH โดยผู้บังคับมืออาชีพผ่านวิดีโอสตรีมมิงที่ถ่ายจากโดรน สำหรับ DRL เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2559 ได้รับความสนใจมากมายจากผู้คนทั่วโลก และมีโครงการจัดการแข่งขัน ณ ประเทศไทย หากความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครมีความเป็นไปได้ ก็จะเกิดประโยชน์ในหลายมิติ…