A trusted partner for AI&Robotics solutions driven by innovations at scale

“เบดร็อค” ในกลุ่ม“เออาร์วี”  รวมพลัง “เฮียร์ เทคโนโลยี” จับมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน พัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมหนุนทำแผนที่ขั้นสูง ดึงข้อมูลด้านตำแหน่งที่ตั้งใช้ได้แบบเรียลไทม์

กรุงเทพฯ 28 มีนาคม 2567 – บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ในกลุ่มบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) และ บริษัท เฮียร์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลังทางธุรกิจเพื่อพัฒนา “แผนที่ครบวงจรขั้นสูงแบบเรียลไทม์” ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดการตำแหน่งที่ตั้งให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างแผนที่ที่ตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันจะนำร่องที่จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ และสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่นและของรัฐบาล

นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค (BEDROCK) กล่าวว่า เบดร็อค ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพื้นที่และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินการและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเบดร็อค ใช้แพลตฟอร์มตำแหน่งที่ตั้งอัจฉริยะสำหรับบริหารหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. มาโดยตลอด โดยนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning (ML) ขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ข้อจำกัดการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างข้อมูลที่ตั้งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ตลอดจนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งมีการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ เฮียร์ บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลและเทคโนโลยีตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ให้มีความครอบคลุมอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้น

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในเรื่อง Location Intelligence Platform ของเบดร็อค เข้ากับเทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่ผ่านการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลได้มากกว่า 98% ของเฮียร์ รวมไปจนถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาดำเนินการช่วยสนับสนุนสร้างบริการที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างครบวงจรมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการระบุตำแหน่ง มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลและแม่นยำ อีกทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านบริการของเบดร็อคได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ส่งผลให้เกิดแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายวีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาร่วมกันจะเริ่มต้นนำร่องที่เทศบาลนครยะลา ซึ่งได้รับการอนุมัติให้เป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะเป้าหมายของประเทศไทยภายใต้ “โครงการยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยมีจุดมุ่งหมายยกระดับการบริหารจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านการใช้โมเดลจำลองเสมือนจากวัตถุทางกายภาพ หรือ Digital Twins กำหนดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดต่อการเดินทาง การทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การวางผังเมืองและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการควบคุมภัยพิบัติ รวมทั้งวางแผนที่จะขยายขอบเขตการเข้าถึงและจัดเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นให้กับเทศบาลทั่วประเทศไทยในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาล 

นอกจากนี้ โซลูชันที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ยังมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายภาคส่วน อาทิ ในส่วนของภาครัฐที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อดูการกระจายตัว กระจุกตัวของเมือง การให้บริการประชาชนในเรื่องสาธารณูปโภค สวัสดิการ การป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงข้อมูลของประชากรเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในส่วนของภาคเอกชน บริษัทหรือร้านค้าที่ต้องการขยายกิจการ สามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตรวจสอบพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากรกลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ขยายกิจการธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรม บริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการตรวจสอบสาธารณูปโภค พื้นที่ทางกายภาพ ความสูงต่ำของพื้นที่ หรือเรื่องความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานได้ 

ด้าน ดร.ธัญพรรษ สกุลกลจักร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำประเทศไทย บริษัท เฮียร์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัท เฮียร์ เทคโนโลยี จำกัด มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิทัศน์ท้องถิ่น โดยดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งมาเป็นเวลา 16 ปี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เฮียร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาวาระเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศไทยร่วมกับ เบดร็อค และมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของเมืองด้วยการให้บริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น

เฮียร์ จะให้ข้อมูลแผนที่ของประเทศไทยแก่ เบดร็อค พร้อมคุณลักษณะที่ครอบคลุมโดยละเอียด รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของถนน โมเดลอาคาร 3 มิติ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ(POI) ข้อมูลนี้จะทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองจำลองฝาแฝดดิจิทัล ช่วยให้นักวางผังเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้กำหนดนโยบายสามารถจำลองและวิเคราะห์สถานการณ์ในโลกความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้  แผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างโมเดลเมืองฝาแฝดดิจิทัลที่สมจริงและเชื่อถือได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของเมือง และอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล”

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://bedrockanalytics.ai/ เพจเฟซบุ๊ก Bedrock Analytics (https://www.facebook.com/BedrockAnalyticsTH) หรือโทร. 02 078 6565 

Share your love